Algemene voorwaarden van Lexsu Consultancy

Algemene Voorwaarden van Lexsu Consultancy

Gespecialiseerd in zakelijke en juridische advies diensten tussen Turkije en Nederland.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwarden van de Lexsu Consultancy zullen de navolgende begrippen de betekenis hebben zoals in dit artikel nader gedefinieerd.

 

Opdrachtgever               :    De natuurlijke persoon of de rechtspersoon die rechtstreeks of door

tussenkomst van een derde, Lexsu Consultancy opdraagt werkzaamheden te

verrichten.

Opdrachtnemer             :    Lexsu Consultancy

Derden                            :    Onder derden wordt verstaan een door Lexsu Consultancy of

Opdrachtgever ingeschakelde (rechts)persoon.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen van  Lexsu Consultancy en overeenkomsten waarbij Lexsu Consultancy diensten van welke aard ook aan zijn Opdrachtgever levert.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing op eventuele aanvullende en vervolgopdrachten. Verwijzingen door de Opdrachtgever naar zijn eigen Algemene Voorwaarden worden door Lexsu Consultancy niet aanvaard en daarmee ongeldig verklaard.

2.3 Indien Lexsu Consultancy namens of voor de Opdrachtgever diensten verleent aan cliënten van Opdrachtgever is de Opdrachtgever gehouden deze algemene voorwaarden onverkort toe te passen in haar overeenkomsten met deze cliënten. Opdrachtgever vrijwaart Lexsu Consultancy voor aanspraken van derden welke ontstaan als gevolg van het naleven van deze bepaling door Opdrachtgever.

2.4 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 3 Aansprakelijkheid

 3.1 Lexsu Consultancy  is niet aansprakelijk voor de inhoud van de verstrekte informatie of de gevolgen die intreden door het gebruik van deze informatie. Aan de verstrekte informatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

3.2 Lexsu Consultancy  is niet aansprakelijk voor schade die de Opdrachtgever lijdt ten gevolge van het niet of niet correct uitvoeren van de opdracht of opzegging van de overeenkomst tenzij de schade door de Opdrachtnemer opzettelijk is veroorzaakt.

3.3 De omvang van de aansprakelijkheid van Lexsu Consultancy strekt per opdracht in elk geval niet verder dan tot het gehele bedrag, dat zij terzake van die opdracht aan de Opdrachtgever in rekening brengt.

3.4 Gezien het feit dat het verkrijgen en/of verzenden van informatie op internet vrij toegankelijk is, kan Lexsu Consultancy niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, in welke zin dan ook, die derden toebrengen als gevolg van deze vrije toegang.

3.5 Indien Lexsu Consultancy bij de uitvoering van zijn werkzaamheden gebruik maakt van derden, zal Lexsu Consultancy de noodzakelijke zorgvuldigheid betrachten. Lexsu Consultancy is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen of handelen van de door haar ingeschakelde derden. Lexsu Consultancy is gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

De opdrachtgever vrijwaart Lexsu Consultancy tegen alle aanspraken van derden.

Lexsu Consultancy is niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook. In ieder geval is Lexsu Consultancy niet aansprakelijk voor (gevolg) schade,welke is ontstaan of veroorzaakt door het handelen van Lexsu Consultancy dan wel door Lexsu Consultancy ingeschakelde derde.

 

Artikel 4 Aanbiedingen en indexering

 4.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk onder opgave van een termijn voor aanvaarding het tegendeel is overeengekomen.

4.2 De door Lexsu Consultancy gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen na offertedatum, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW van 21% en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, en een vaste percentage aan administratiekosten van 6% van het uurtarief, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

4.4 Aanbiedingen (offertes ) gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

4.5 Latere wijzigingen in de opdracht door de Opdrachtgever betreffende soort en/of moeilijkheidsgraad en/of omvang of een andere reden dan genoemd, kunnen wijziging van de aanbiedingsprijs tot gevolg hebben.

4.6 In de aanbiedingen en overeenkomsten genoemde termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn niet bindend.

 

Artikel 5 Wijziging / intrekking van opdracht

 5.1 Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is Lexsu Consultancy gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.

5.2 Indien de opdracht wordt opgezegd op een tijdstip waarop Lexsu Consultancy reeds werkzaamheden heeft verricht, dan zullen de door Lexsu Consultancy reeds verrichte werkzaamheden op basis van uurtarief en de  kosten in de breedste zin van het woord (zoals betalingen aan derden, administratiekosten e.d.) aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht. Lexsu Consultancy stelt  het reeds vervaardigde werk desgewenst ter beschikking  aan de opdrachtgever.

5.3. Indien Lexsu Consultancy voor de uitvoering van de opdracht tijd heeft gereserveerd, kan Lexsu Consultancy deze uren aan de opdrachtgever in rekening brengen.

 

Artikel 6 Prijzen en Betaling

6.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren.

6.2 Lexsu Consultancy kan met de Opdrachtgever overeenkomen, dat een opdracht wordt uitgevoerd tegen een vooraf afgesproken totaal honorarium.

6.3 Lexsu Consultancy kan afhankelijk van het opdracht met het voorschot nota en/of vooraf betaling werken.

6.4 Het is Lexsu Consultancy toegestaan om tussentijds de uurtarieven en de kantoorkosten/administratiekosten te wijzigen aan de hand van maatschappelijke normen en ontwikkelingen. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden verklaart de Opdrachtgever zich akkoord met een redelijke tussentijdse wijziging van de uurtarieven en/of de kantoor/ administratiekosten.

6.5 Onkosten, welke in het kader van uitvoering van de Opdracht worden gemaakt, worden doorberekend aan de Opdrachtgever.

6.6 Facturen dienen uiterlijk 10 dagen na factuurdatum te worden voldaan.

Voorschot facturen en vooraf betalingen dienen onverwijld te worden voldaan om de werkzaamheden te kunnen aanvaarden.

6.7 Lexsu Consultancy brengt bij ieder te declareren bedrag 6% administratiekosten, te berekenen over het honorarium, in rekening. Over de administratiekosten is 21% BTW verschuldigd.

6.8 Bezwaren betreffende de factuur dienen door Opdrachtgever binnen 10 (tien) dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk en onder vermelding van de redenen aan Lexsu Consultancy kenbaar  te worden gemaakt, bij gebreke hiervan zullen de facturen onherroepelijk worden goedgekeurd.

6.9 Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven tijdig aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen en evenmin gevolg geven aan de aanmaning c.q. ingebrekestelling, dan is de Opdrachtgever in wettelijk verzuim, op grond waarvan Lexsu Consultancy kan doen besluiten dat de overeenkomst tot opdracht als ontbonden dient te worden beschouwd als gevolg waarvan zij haar werkzaamheden zal staken.

6.10 Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht de Opdrachtgever over het gehele verschuldigde bedrag 1,5% rente per maand in rekening te brengen vanaf de vervaldag. Bovendien komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de Opdrachtgever.

6.11 Indien op uitdrukkelijk verzoek c.q. in opdracht van Opdrachtgever buiten kantooruren dient te worden gewerkt, zullen de uurtarieven verdubbeld in rekening worden gebracht.

 

Artikel 7 Opzegging

7.1 Lexsu Consultancy is, naast de genoemde grond in het vorige artikel, bevoegd de overeenkomst tot opdracht met onmiddellijke ingang op te zeggen zonder tussenkomst van een rechterlijke instantie indien de Opdrachtgever de goede naam van Lexsu Consultancy aantast, niet naar behoren medewerking verleent aan de Lexsu Consultancy en/of tussen Opdrachtgever en Lexsu Consultancy verschil van mening bestaat over de wijze waarop de opdracht tot dienstverlening moet worden behartigd.

7.2 Door de opzegging worden bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8 Inspanningsverplichting

 8.1 Lexsu Consultancy verplicht zich jegens de Opdrachtgever tot het inzetten van alle knowhow, ervaring en het doen van alle inspanningen die de opdracht redelijkerwijs vergt. De door Lexsu Consultancy te verrichten werkzaamheden worden nauwkeurig mogelijk uitgevoerd.

8.2. De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat er in afwijking van voorgaande een andere advocaat c.q. jurist de opdracht geheel of gedeeltelijk uit zal voeren indien dit onder de gegeven omstandigheden, zulks ter beoordeling van Lexsu Consultancy, aangewezen is.

8.3 Lexsu Consultancy bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en de noodzakelijkheid van het inschakelen van een derde.

 

Artikel 9 Vertrouwelijke Informatie

 9.1 Elk van de partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst, van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, geheim zal blijven. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd.

 

Artikel 10 Concurrentie t.a.v. samenwerkende specialisten

 10.1 Het is Opdrachtgever, op straffe van verbeurte van een aan Lexsu Consultancy te betalen vergoeding van Euro 50.000,- (Vijftigduizend Euro) verboden om tijdens de uitvoering van de Opdracht alsmede binnen een periode van twaalf maanden daarna, rechtstreeks of via derden, direct of indirect een overeenkomst aan te gaan welke strekt tot het verrichten van juridische werkzaamheden door één of meerdere (voormalig) samenwerkende specialisten van de Lexsu Consultancy waarmee de Opdrachtgever in het kader van de Opdracht in contact is geweest.

 

Artikel 11 Toepasselijk recht

 11.1 Op opdrachten met de Lexsu Consultancy gesloten is Nederlands recht van toepassing

11.2 Alle geschillen die verband houden met opdrachten die zijn aangegaan met de Lexsu Consultancy zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Website laten maken door Dotsimpel